Noi reglementări referitoare la raportarea privind durabilitatea

Ordinul nr. 85/2024 modifică reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 și Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Acesta are rolul de a transpune Directiva UE  2464 / 2022 – CSRD din 14 decembrie 2022 în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Directiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

Dispozițiile reglementate prin Ordinul nr. 85/2024 se aplică începând cu data de 01.01.2024 pentru firmele care depășesc, la data bilanțului, totalul activelor în sumă de 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro) și cifra de afaceri netă în sumă de  35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro), precum şi numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar. Din 01.01.2025 dispozițiile se aplică și altor firme care depășesc sumele menționate anterior, iar din 01.01.2028 firmelor din țări terțe, care au deschise în România filiale și sucursale.

Ordinul definește raportare privind durabilitatea ca însemnând raportarea de informații referitoare la aspecte de durabilitate, iar durabilitatea ca fiind factorii de mediu, factorii sociali și care privesc drepturile omului și factorii de guvernanță, inclusiv factorii de durabilitate.

Raportarea privind durabilitatea se va realiza prin includerea în raportul anual al administratorilor firmelor mari și medii, întocmit în format electronic, ce va cuprinde o secțiune specifică raportării, informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia firmei.

Raportul va conține, potrivit art. 49212 din Ordinul nr. 85/2024, următoarele informații:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la:

(i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei entităţii în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;

(ii) oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;

(iii) planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare Acordul de la Paris) şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului2, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;

(iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate;

(v) modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;

b)o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;

c)o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;

d)o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;

e)informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;

f)o descriere:

(i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;

(ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară;

(iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;

g)o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;

h)indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a) – g).

Informațiile incluse în raport vor conține date referitoare la orizonturile pe termen scurt, mediu şi lung ale firmelor, și dacă este cazul date cu privire la propriile operaţiuni ale firmelor şi la lanţurile lor valorice, inclusiv la produsele şi serviciile lor, la relaţiile lor de afaceri şi lanţurile lor de aprovizionare.

Firmele mari și medii, pe lângă informațiile incluse în raport vor prezenta și procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul administratorilor.

În primii trei ani de aplicare a cerinţelor de raportare privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al firmei, firma explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.

Ordinul poate fi consultat la următorul link.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: