MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA PRIVIND AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR, CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ȘI URBANISMUL – Legea 102/2023

În Monitorul Oficial nr. 322 din 18 aprilie 2023 s-a publicat Legea nr. 102/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Este o lege care reduce posibilitățile de contestare a actelor administrative necesare realizării de diverse construcții și investiții și a generat ample controverse.

Legea privind autorizarea executării lucrărilor în construcții nr. 50/1991 a fost modificată și completată în ceea ce privește publicitatea autorizațiilor de construire și a posibiltății de contestare a acestora. Astfel, noile prvederi nu mai impun autorităților ca, la momentul emiterii autorizației de construire, să o publice ca atare, ci doar un set de informații referitoare la conținutul acesteia și a anexelor aferente și principalele condiții necesar a fi îndeplinite de titularul autorizației la transpunerea în practică a proiectului autorizat.

În concret se prevede lista cu elementele ce trebuie publicate cu privire la autorizația de construire, fiind considerate ca reflectând principalele condiții necesare a fi îndeplinite de solicitanții autorizației și care se vor face publice în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii autorizației:

  1. a) numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia;
  2. b) titlul/descrierea proiectului;
  3. c) procentul de ocupare a terenului — P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului — C.U.T.;
  4. d) retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate;
  5. e) suprafețele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfășurată;
  6. f) regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție;
  7. g) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
  8. h) dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;
  9. i) planul de situație; și
  10. j) planuri cu toate fațadele.

Odată cu publicarea informațiilor prevăzute la lit. a)-h) pe pagina de internet și/sau prin afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și publica și data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire.

Beneficiarul lucrărilor are de acum o nouă obligație, și anume aceea de a nota în cartea funciară, pe propria cheltuială, după comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, precum și  de a publica într-un ziar de largă răspândire a informațiilor referitoare la numărul autorizației de construire, data emiterii acesteia precum și titlul/descrierea proiectului. Se menține obligația de amplasare pe șantier, la loc vizibil, a panoului de indentificare a investiției.

Potrivit noilor prevederi, conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate la data ultimei operațiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operațiunilor de publicitate de către autoritatea publică, la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informațiilor menționate într-un ziar de largă răspândire sau la data afișării panoului de identificare a investiției, indiferent care dintre aceste date survine ultima.

Or, altă prevedere nouă stabilește că termenul de 30 de zile pentru formularea plângerii prealabile de către organismele sociale interesate începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate, așa cum e redefinită prin noile prevederi, iar în ceea ce privește termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală, termenul este de 60 de zile și se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima iar în cazurile în care plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizațiile de construire, termenul pentru introducerea acelor tipuri de cereri este tot de 60 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate așa cum a fost definită.

Fără a se modifica în niciun fel data ultimei operațiuni de publicitate la care conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate, acestora, precum și restului publicului interesat li se recunoaște dreptul de a solicita, spre studiu, informațiile referitoare la principalele condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți, extrase din conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, precum și restul documentelor care au caracter public, potrivit Legii nr. 50/1991, la sediul autorității publice emitente, față de situația anterioară, când toată documentația era publică, și doar cu privire la dreptul de a obține copii de pe anumite elemente din documentație existau controverse.

Modificările și completările au prin urmare un impact major negativ asupra activității organismelor sociale interesate de domeniul construcțiilor și urbanismului, cum sunt de exemplu ONG-urile active în domeniul protecției mediului, promovării participării publice la luarea deciziilor, a sănătății publice și a dezvoltării durabile, având în vedere că se introduc prevederi care limitează specific posibilitățile lor de a își desfășura activitatea în urmărirea scopului și obiectivlor statutare și este îngreunată stoparea și sancționarea eficientă a ilegalităților în domeniu.

Prin modificările aduse și Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, se introduc noi limitări în ceea ce privește posibilitatea de a obține suspendarea provizorie a unui act administrativ unilateral pe baza art.14 din lege. Astfel, în cazul actelor unilaterale care nu mai pot fi revocate, persoana vătămată, în mod firesc, se poate adresa direct instanței judecătorești pentru suspendarea executării actului până la pronunțarea instanței de fond, fără a mai fi necesar să formuleze plângerea prealabilă, dar, conform noilor prevederi, are un termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a conținutului actului pentru a formula cererea de suspendare. Se păstrează condiția ca persoana vătămată să introducă o cerere în anulare a actului în cel mult 60 de zile de la introducerea cererii de suspendare, sub sancțiunea respingerii cererii de suspendare ca lipsită de interes.

În cazul în care cererea de suspendare a executării actului administrativ unilateral este formulată după introducerea acțiunii principale în anulare a actului administrativ, în temeiul art. 15, noile prevederi limitează termenul în care se poate introduce cererea de suspendare, stabilindu-se un termen de cel mult 60 de zile de la intoducerea acțiunii principale. Pânâ să intervină această modificare, persoanele vătămate de efectele unui act unilateral puteau introduce, separat de acțiunea pricipală, cererea de suspendare până la soluționarea acțiunii în fond.

În ceea ce privește Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, a fost introdusă o prevedere nouă prin care se limitează dreptul la acțiune în instanță a organismelor sociale interesate, în ceea ce privește planurile de amenajare a teritoriului și urbanism. Astfel, deși PUG și PUZ se consideră că sunt acte normative și deci ar fi trebuit să poată fi atacate oricând, deja de o vreme se limitase, în cazul lor, exercitarea acestui drept la un interval de 5 ani de la data aprobării lor, fapt ce face imposibilă anularea unora vădit ilegale dacă nu au fost eficient contestate la timp. Acum, prin noile prevederi, pentru ONG-urile de profil și alte organisme sociale interesate, termenul se reduce și mai mult, la numai un an, ceea ce ridică multe semne de întrebare privind constituționalitatea acestei discriminări și respectarea unor tratate la care România este parte.

 

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: